İyonik Bağ

Elektron alışverişi (elektronun ortak kullanılması değil) sonucu oluşan bağlara iyonik bağ denir. Elektron veren metallerle, elektron alan ametaller arasındaki bağlar iyoniktir. Metal iyonları pozitif, ametal iyonları negatiftir. Zıt yüklü 2 iyonun birbirini çekmesi sonucu iyonik bağ oluşur.

İyonik bileşiklerde her iyonun etrafı, zıt yüklü iyonlar tarafından çevrilerek iyonik katılar oluşur. NaCl katısında Na+ iyonları diğer moleküllerdeki Cl iyonları, Cl iyonları da aynı şekilde diğer moleküllerdeki Na+ iyonları tarafından çevrelenir.

Bunun sonucu olarak kuvvetli bir elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu kuvvet ne kadar büyükse erime ve kaynama noktaları da o kadar yüksektir.

İyonik bileşiklerin hepsi polar olup, katı halde elektriği iletmezler. Erimiş ve çözelti halinde ise elektriği iletirler.

< Hund Kuralı – İzoelektronik >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *