Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 19

25oC de BaCO3 için KÇ = 8,1.10-9 olduğuna göre 10 L su içine 200 mg BaCO3 konursa kaç mg BaCO3 çözünmeden kalır? (BaCO3:197g/mol, hacim değişmiyor)

Çözüm: Önce iyonlaşma denklemini yazalım;

Screen Shot 2015-04-18 at 13.51.48

BaCO3’ün derişimine x dersek, Ba+2 ve (CO3)-2 ‘nin derişimleri de x olur.

KÇ = [Ba+2]. [ CO3)-2] =x.x = 8,1.10-9 =81.10-10  =>  x=9.10-5 bulunur ki bulduğumuz bu değer derişimdir.

Mol sayısını bulalım; M=n/V => 9.10-5 =n/10  =>  n=9.10-4

9.10-4 mol BaCO3 ise 9.10-4.197=1773.10-4g = 177,3mg olur. Çözeltide 177,3 mg çözünmüş madde olacağına göre

200-177,3 =22,7 mg madde çözünmeden kalır.

< Soru 18Soru 20 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *